Bulgaria

Исая 53:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието дакарваще нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
Йоан 1:29 На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
Евреи 9:22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.
1 Коринтяни 15:3-4 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

Псалми 106:6 Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.
Римляни 3:10, 23 Както е писано: - "Няма праведен ни един"; Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,
Rom 6:23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
Матей 3:2 Покайте се понеже наближи небесното царство.
Лука 13:3 Казвам ви, не; но ако се не покаете, всички така ще загинете.
1 Йоаново 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
Йоан 8:24 По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.
Марко 1:15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.
Йоан 3:5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Деяния 2:38-39 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.

Деяния 8:12 Но когато повярваха на Филипа, който благовестяваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени.
Деяния 19:5-6 И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Светия Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.
Деяния 10:44-48 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците; защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние? И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.
Деяния 2:16-18 но това е казаното чрез пророк Йоила: "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват.

Римляни 8:1-2, 14 Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух]. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове
Евреи 12:14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.
Ефесяни 2:19-20 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство: понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус,

Откровение 22:12-13, Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе! Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.


Исусе Христе
Второзаконие 6:4-5 Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкото си сила.
Йоан 1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Mat 28:18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.


Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de
Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm