Bulgaria

6 ^ekori do Spasenieto

(1)
Biblijata e Zbor Gospodov:
2Ti 3:16
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
Joh 20:30-31 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Joh 1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
Rev 1:3 Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близу. Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,
Gal 1:8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

(2) Sekoj mo`e da go najde Gospod ako go bara so celoto srce:
Act 17:26-31 и направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и да той не е далеч от всеки един от нас; защото в него живеем, движим се, и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли, "Защото дори негов род сме".И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато, или на сребро, или на камък; изработен с човешко изкуство и измишление. Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез човека, когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите.
Isa 55:6-7 Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо; Нека остави нечестивия пътя си, И неправедният помислите си, Нака се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Mar 11:22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.
Mat 7:7-8 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.

(3) Gospod gi bara lu|eto {to veruvaat vo Nego (vo negoviot Zbor), I gi nagraduva tie {to go baraat I {to iskaat da dojdat kaj Nego.
2Ch 16:9
Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършенно разположени към Него.
Joh 4:23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.
Heb 11:6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
Mat 11:28-30 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.
Luk 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Act 10:4 А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
Act 10:34-35 А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е.

(4) Isus Hristos a toj vo koj treba da veruvame!
1Ti 2:5
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
Joh 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.
Joh 8:24 По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.
Luk 2:11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
Joh 8:12 Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
2Co 5:18 А всичко е от Бог, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;

(5) [to e Velikata Komisija I za {to propovedaa nejzinite ~lenovi, u~eni od Isus?
Ako Gospod gi spase{e ovie lu|e so svojata duhovnost, istata duhovnost ke ne spasi I nas. Zatoa, da doznaeme vo {to e ovaa duhovnost:
Mat 28:19-20
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
Mar 16:15-19 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
Luk 24:46-47 И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.
Gal 1:8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
Act 1:8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята;
Act 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Act 17:30 Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,
Act 2:38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
Act 8:16 Защото той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име.
Act 10:48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа.
Joh 1:33 И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
Act 2:2-4 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха. и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Act 2:39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.
Act 8:17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях, и те приемаха Светия Дух.
Act 19:6 И като положи Павел ръце на тях, Светия Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.
Act 5:32 И ние сме свидетели [нему] за тия неща, както е и Светия дух, когото Бог даде на ония, които му се покоряват.

(6) Predizvik: Dali veruva{ vo zapisite I vo duhovnosta? Biblijata ne u~I da barame spas pred da bide predocna. Prvo treba da se nadevame deka }e najdeme spas otkako ke se pot~inime na Negoviot Zbor.

Mar 16:16
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
Mat 24:14 Ja tama valtakunnan evankeliumi pitaa saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
2Th 1:8 в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.
Jos 24:15 Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите, - на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу.
Act 2:37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя?
Acts 8,36b Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?
Act 16:30 и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя за да се спася?


Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de
Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm