Geloofsbelijdenis
Wij geloven dat de bijbel het geïnspireerde woord is van God en daarom zonder fouten is. “Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is” (2 Timotheus 3:16).

De bijbel is de enige autoriteit gegeven door God dat mensen bezitten. Dus elke leer,geloof,hoop en instructie voor de kerk moet gebaseerd zijn op, en in harmonie met de bijbel. Het moet gelezen en gestudeerd worden door iedereen, en kan alleen volledig worden begrepen onder de zegening van de Heilige Geest (1 Johannes 2:27). “U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken” (1 Petrus 1:20-21).

De enige echte God
Wij geloven in een eeuwige God die geen begin heeft en geen einde, almachtig is en waarvan zijn natuur, zijn goddelijke krachten en zijn doelen heilig zijn.

Wij geloven dat zijn godheid absoluut en onverdeeld is. Deze echte en enige God heeft zich kenbaar gemaakt als vader over de schepping, als Zoon in de verlossing, en als de Heilige Geest in de regeneratie (1 Corinthiers 8:6, Efeziers 4:6, 2 Corinthiers 5:19, Joel 2:28).

Het schrift doet meer dan zijn aanwezigheid te bewijzen, het schrift verklaart dat God alles weet en kent. Hij is alwetend en zijn kennis is universeel (Romeinen 1:19,21,28,32;2:15).

God is onzichtbaar, zonder lichaam en is daardoor niet gelimiteerd. Hij is een geest (Johannes 4:24), en “een geest heeft geen vlees noch bloed” (Lucas 24:39).

“Hij kwam dichterbij en vroeg: "Wat is het belangrijkste gebod?" Jezus antwoordde: "Dat is: Luister Israël, de Here, onze God, is de enige God” (Marc 12:29, Deutoronium 6:4).

“Wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, Die boven ons allen staat, Die in ons allen is en door ons allen werkt”(Efeziers 4:6).

Voor zijn incarnatie in het vlees heeft God zich op verschillende manieren geopenbaard. In de incarnatie heeft hij zich gemanifesteerd als de Zoon die tussen de mensen heeft gewoond. Nu leeft hij in de levens van de gelovigen als een andere manifestatie, de Heilige Geest.

De Zoon van God
De enige God, de JHVH van het oude testament heeft zich geopenbaard in het vlees in de vorm van een menselijk lichaam, geboren uit de maagd Maria. Zoals Paulus dit heeft gezegd: “En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid”(1 Timotheus 3:16).

“H ij kwam in Zijn eigen land, maar Zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard“ (Johannes 1 :11)

“Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd” (2 Corinthiers 5:19).

Wij geloven dat:” in Hem (Jezus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk” (Kolossenzen 2:9). “Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou” (Kolossenzen 1:19). Vandaar dat wij zeggen dat Jezus menselijkheid volledig menselijk was en zijn geest die van God is. Zijn vlees was het offer van God. Hij is de enige bemiddelaar tussen mens en God: “Want er is één God, er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus” (1 Timotheus 2:5).

Langs de kant van Zijn vader was hij Goddelijk, langs de kant van Zijn moeder was Hij menselijk. Daarom was Hij gekend als de Zoon van God en ook de Zoon van de mens of de God- man. “Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen“ (1 corinthiers 15:27-28). “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige” (Openbaringen 1:8).

De Naam
God heeft verschillende titels gebruikt, zoals “Elohim”, “El Shaddaï”, “JHVH” en nog meer speciaal “JHVH redder”, de naam van de verlosser in het Oude Testament. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Isaiah 9:6).
Die profetie van Jesaja kwam uit wanneer de Zoon van God zijn naam kreeg: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheus 1:21). “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij zalig moeten worden.” (Handelingen 4:12).

De schepping van de mens en zijn val
In het begin schiep God een onschuldige, pure en heilige mens. Maar omdat ze zich hebben onderworpen aan de zonde van ongehoorzaamheid, zijn Adam en eva, de eerste van het menselijke ras, uit de tuin van Eden verbannen en hebben hun status van Heiligheid verloren. (Genesis 1:27; Romeinen 3:23; 5:12)

De Bekering
De vergiffenis van zonden word verkregen door een oprechte bekering en een bekendmaking van je zonden. Wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof in Jezus Christus (Romeinen 5:1). Johannes de doper predikte de bekering, Jezus deed het, en de apostelen vertelde het zelfde verhaal aan de joden en de heidenen (Handelingen 2:38;11:18;17:30). Het woord bekering betekent een verandering in je levensvisie, in je doelen, in je hart, in je denken, in je leven, een echte transformatie als het ware.

Jezus zei: “Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen ook vergaan” (Lukas 13:3).

Lukas 24:47 zegt: “En in Zijn Naam zal bekering en vergeving der zonden gepredikt worden, onder alle volken, beginnende in Jeruzalem.”

Het waterdoopsel
Het doopsel in het water door onderdompeling is alleen geldig voor diegene die zich oprecht hebben bekeerd, die afstand hebben gedaan van hun zonden en hun liefde voor de wereld. Het moet worden gedaan door een bediende van het evangelie, in overeenstemming met het woord van God. Het moet worden gedaan in de Naam van Jezus, in overeenstemming met de verzen in Handelingen 2:38;8:16;10:48 en 19;5 en in overeenstemming met het bevel in Mattheus 28:19.

Het doopsel in de Geest
Johannes de doper in Mattheus 3:11 zei: “Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen”. Jezus in Handelingen 1:5 zei: “Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” . Lukas zegt ons in Handelingen 2:4: “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”. De termen “gedoopt worden met de Heilige Geest en vuur”, “vervult worden met de Heilige Geest” en de “gave van de Heilige Geest” zijn allemaal synoniemen en worden meermaals gebruikt in de bijbel. Het is bijbels om hetzelfde fysieke teken te verwachten bij iedereen die vervuld word met de Heilige Geest, namelijk het spreken in tongen.

Het spreken in tongen zoals beschreven staat in Handelingen 2:4;10:46;19:6, en de gave van tongen dat in 1 Corinthiërs 12:14 staat uitgelegd, is hetzelfde in essentie, maar het doel en het gebruik is verschillend.

Joel had het al voorspeld in het OT: “ En ik zal mijn Geest uitstrooien op alle vlees” (Joel 2:28). Petrus zei op de dag van Pinksteren na deze wondermooie ervaring: “Hij dan (Jezus), door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest, ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.”(Handelingen 2:33). En verder :” Want voor u is de belofte, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, zal roepen. “ (Handelingen 2:39).

Fundamentele doctrine
De fundamentele basis doctrine van onze gemeenschap is het bijbelse reddingsplan, dat bestaat uit de bekering, het doopsel in het water door onderdompeling in de naam van de Heer Jezus Christus voor de vergiffenis van onze zonden, en het doopsel met de Heilige Geest met het initiële bewijs van spreken in andere talen (tongen) zoals de geest geeft uit te spreken.

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm