Hoe wij God aanbidden

De eerste Gemeente
De eerste gemeente vond haar grondslag op de dag van Pinksteren. Dit is duidelijk weergegeven in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, de verzen 1-4. De eerste Gemeenten zoals in Efeze, Korinthe en Filippi kwamen tot stand door dezelfde Pinksterervaring. Zo wordt bijvoorbeeld in Hand. 19:1-6 vermeld hoe de Gemeente in Efeze tot stand kwam. Lees ook Hand. 2:38, en Galaten 1:8.
De eerste gemeente gaf het voorbeeld. We vinden de grond voor onze aanbidding en leer in de Bijbel.

Wij zingen en bidden luid, met geheel ons hart
omdat:
we in de Bijbel lezen: "Juicht de Here, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, zingt vrolijk en psalmzingt. Psalmzingt de Here met de harp en met de stem des gezangs. Met trompetten bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des Heren." (Psalm 98:4-6)

Wij bidden gezamenlijk
omdat:

wij in de Bijbel lezen: "Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God...* (Hand. 2:24)

Wij heffen onze handen op in het gebed
omdat:

wij in de Bijbel lezen dat de mannen zullen bidden in alle plaasten, opheffende heilige
handen... (l Tïm. 2:8). "Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft de Here." (Psalm 134:2)

Wij klappen met onze handen
omdat:

wij in de Bijbel lezen: "Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van
vreugdegezang." (Psalm 47:2)

Wij getuigen in de samenkomst
omdat:

wij in de Bijbel lezen: "Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat
u mag profeteren. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar Gode;
want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden." "Wat is het dan broeders? Wanneer gij samenkomt een ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, beeft hij een openbaring, heeft hij een uitleg, laat alle dingen geschieden tot stichting." (l Kor. 14:1,2,26)

Wij zalven met olie voor Goddelijke genezing
omdat:

wij in de Bijbel lezen: "Is iemand onder u ziek, dat hij de ouderlingen der Gemeente tot zich roepe en dat zij voor hem bidden, hem zalven met olie in de Naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Here zal hem oprichten; en zo hij zonden zal hebben gedaan, het zal hem worden vergeven." (Jacobus 4:14,15)

Jezus komt spoedig, en ons verlangen is dat ook u gereed zult zijn om opgenomen te worden met de Here in de lucht. (l Thess. 4:15-18)

Gelovig en regelmatig bezoek van de Gemeente is van vitaal belang om gereed te zijn waaneer de Heer komt. De Bijbel waarschuwt ons met de woorden: "Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als u ziet dat de dag nadert" (Hebr. 10:25)

Dit is de reden dat we getrouw de Gemeente bezoeken. Wilt u dat mét ons doen? We zullen naar u uitzien bij de volgende bijeenkomsten in de Gemeente. Wij zijn blij dat u tijd hebt uitgetrokken om vandaag met ons te zijn. God zegene u!

Uw vrienden van de Verenigde Pinkster Gemeente

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm