Reddend Geloof

Is iemand gered door alleen te geloven of door te geloven en te gehoorzamen?
Diegene die een diepgaande studie maakt over Gods plan voor de redding van onze ziel en van zonde, raakt er van overtuigd dat de redding door geloof komt. Paulus maakte dit zeer duidelijk, “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.“ (Efeziërs 2:8)

Maar wat is nu reddend geloof? Is een man gered door passief te geloven zoals sommige denken? Gewoon mentaal aannemen dat Jezus bestond en er verder niets mee doet, is dat genoeg om gered te worden?

Geloof maakt de verlossing mogelijk!
Laten we eerst Johannes 1:12,13 lezen: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden, door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren." Volgens deze vers is het mogelijk om een kind van God te worden door in Hem te geloven. Zulk geloof redt hem echter niet, maar het brengt redding wel binnen handbereik. Het is duidelijk als men niet gelooft in de Naam van Jezus Christus of in het reddingsplan dat God voor ons heeft gemaakt, zal men niet de stappen ondernemen om gered te worden.

Hoe geloof Noah redde!
“Noah vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noah Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen in God stak schril af tegen de zonde en het ongeloof van de rest van de wereld. Door dat vertrouwen werd Hij één van hen, die voor God rechtvaardig zijn.” (Hebreeën 11:7). Hoe kon Noahs geloof zijn familie en zichzelf redden van de vloed? Ten eerste hij geloofde dat een vernietigende vloed ging komen, ook al had hij zoiets nog niet gezien. Hij geloofde ook dat als hij deed wat God hem beval hij gered ging worden. Zijn geloof zorgde er dus voor dat hij rechtvaardig werd beschouwd in Gods ogen en alzo werd gered.

Op dezelfde manier worden we gered van zonde. Natuurlijk moet een persoon eerst Jezus aanvaarden voor wat Hij voor ons heeft gedaan op Calvarie, want op dit offer is het plan van redding gebaseerd. Maar wanneer een zondaar gelooft in wat Jezus voor hem heeft gedaan leidt dit naar gehoorzaamheid. Dit geloof met gehoorzaamheid brengt de redding voort.

Hoe de gevangenisbewaker werd gered!
Diegene die denken dat redding alleen komt door passief geloven, en dat de zondaar niets moet doen alleen Jezus Christus aanvaarden en zijn werk aan het kruis, geven steeds dezelfde vers weer: ”Geloof in de Here Jezus", antwoordden zij. "Dan zult u gered worden en uw gezin ook." (Handelingen 16:31). Men zegt dat de gevangenisbewaker niets moest doen alleen geloven in Jezus Christus. Maar voorstanders van deze theorie vergeten vers 32 te lezen: “Zij gaven hem en zijn hele gezin het woord van God door.” Dit woord bevatte zeker en vast de leer over de waterdoop, want in vers 33 staat dat de gevangenisbewaker en zijn familie werden gedoopt. En omdat bekering voor de waterdoop komt, is er geen twijfel mogelijk dat ze ook afstand deden van hun zonden. In vers 34 leest men dat de gevangenisbewaker een ervaring kreeg dat hem verblijdde. Hoe kwam het dat het geloof van die man redding voortbracht? Het kwam omdat hij gehoorzaamde aan het evangelie. Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand en dan brengt het de redding, de verlossing voort.

Bekentenis gaat gepaard met geloof!
Romeinen 10: 9-10 zegt: “Want als u bekent dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door deze bekentenis (belijdenis), wordt u gered.” Volgens deze vers is er een direct verband tussen uw bekentenis en verlossing. Bekentenis is een daad die verder gaat dan gewoon passief geloven met je geest.

Gebed gaat gepaard met geloof!
We gaan verder met Paulus: “Want er staat ook: "Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden!” (Romeinen 10:13). Natuurlijk kan een persoon de heer aanroepen vanuit zijn hart, zonder te praten. Maar in deze vers is het duidelijk dat men een stem moet gebruiken of een luidop gebed. Het gebruik van de stem in gebed is een actie die toegevoegd moet worden aan het geloof.

Wij leren in Gods woord dat een persoon de Heilige Geest ontvangt door te geloven (Galaten 3:2,14). Maar krijgt men deze gave door te geloven zonder enige actie? Sommige mensen denken van wel, zij zeggen dat het ongepast is om naar een gave te vragen die word beloofd. Maar Christus woorden weerleggen deze theorie: “Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?” (Lukas 11:13).  

Geloof en gehoorzaamheid
Welke rol speelt dan geloof om verlossing te kunnen krijgen? Een persoon moet geloven in het offer dat Christus heeft gebracht en dat het voor iedereen toegankelijk is. Zijn geloof moet hem motiveren om zich te bekeren (afstand doen van zonden), gedoopt te worden in Jezus Naam en de Heilige Geest te ontvangen (Handelingen 2:38). Hij moet geloven dat als hij afstand doet van zonde en hij vraagt naar de Heilige Geest, hij Het ook zal ontvangen! Zijn geloof leidt hem naar gehoorzaamheid en zo naar het ontvangen van de Heilige Geest.

Er is geen contradictie tussen Efeziërs 2:8: “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven” en Jakobus 2:24: “Hieruit blijkt dus dat een mens gered wordt door wat hij gelooft én door wat hij doet”. De werken waarover Jakobus het heeft zijn acties van gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan het evangelie. Alleen diegene die het evangelie, de leer van Christus gehoorzamen zullen gered worden. (Romeinen 6:17, 10:16, 16:26, Hebreeën 5:9)

Reddend geloof leidt een persoon naar gehoorzaamheid en zulke gehoorzaamheid brengt verlossing en redding!!

Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. En u zal de gave van de Heilige Geest ontvangen”(Handelingen 2:38)

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm