Wat is zonde?

God zijn definitie van zonde en zijn manier van verlossing!
Deze vraag is van essentieel belang omwille van het vreselijke oordeel dat geveld wordt over diegene die zonde plegen. “Degene die zondigt, is degene die sterft” dondert het in het oude testament (Ezechiël 18:20). Het nieuwe testament zegt hetzelfde: “De zonde betaalt een hard loon: De dood” (Romeinen 6:23). Diegene die leeft in zonde doorheen zijn aardse leven en diegene die geen Heilige vergiffenis heeft gevraagd zal naar de eeuwige verdoemenis worden gestuurd wanneer hij God ontmoet.
Zonde groeide zeer snel onder de mensen. Adam en Eva hadden gezondigd door God niet te gehoorzamen. De eerst geboren jongen op deze aarde heeft gezondigd door zijn eigen broer te vermoorden. En vanaf dan bestaat zonde in elke generatie.
In onze tijd is er echter een groot verschil: velen onder ons weten niet meer wat zonde eigenlijk is. Sommige slechte dingen of manieren worden nu meestal bestempeld als goede, normale dingen en goede dingen worden als slecht bestempeld. De profeet Jesaja waarschuwde voor praktijken van die aard: “Wee hen die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is”(Jesaja 5:20). Sinds deze verwarring bestaat, en omdat een persoon niet naar vergeving van zonden zal gaan zoeken tot hij weet wat zonde echt is, is een goede definitie dringend nodig.

Zonde is niet noodzakelijk een misdaad
Sommige vergelijken zonde met een misdaad, zij denken dat een zonde begaan hetzelfde is als moorden, verkrachten, stelen,… . Ooit was er een evangelist die naar een gevangenis ging om daar een vrouw te bekeren. Die vrouw had haar vader vermoord. Deze vrouw had zeker vergiffenis nodig maar niet meer dan andere zondaars die geen misdaad hadden gepleegd.
Een misdaad begaan is een zonde, maar niet elke zonde is een misdaad. Een misdaad begaan is tegen mensen, een zonde is tegen God. Bijvoorbeeld, David had iets verkeerd gedaan tegenover Bathsheba, en pleegde een misdaad door Uriah, haar man, te vermoorden, maar David zei: “Alleen tegen over Jou(God) heb ik gezondigd” (Psalmen 51:4).

Zonde is niet alleen ongeloof
Naar het einde toe van zijn leven, zei Jezus tot zijn discipelen dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van zonde …omdat zij weigeren in Mij te geloven (Johannes 16:8-9). Vele hebben dit verkeerd geïnterpreteerd door te zeggen dat zonde niet meer is dan ongeloof. Maar Jezus wil zeggen dat ongeloof de basis zou vormen voor zonde. Mensen zondigen omdat zij niet geloven in Jezus Christus. Ongeloof is zonde maar het leidt iemand nog verder in zonde.

“Zonde is de overtreding van de wet”
Deze definitie is gegeven in I Johannes 3:4. Met “wet” bedoelt de apostel Johannes het Woord van God, dat eerst het oude testament was maar nu ook het nieuwe testament. Zonde is dan een overtreding, het breken van een gebod dat in de bijbel staat. Er zijn twee types van zonde. De eerste is wanneer je iets doet dat God verbied. De tweede is wanneer je iets niet doet wanneer God het beveelt te doen. “Als u weet dat u iets moet doen maar het nalaat, zondigt u” (Jakobus 4:17).

“Alle onrechtvaardigheid is zonde”
I Johannes 5:17 bevestigt deze waarheid. Een persoon is onrechtvaardig wanneer hij iets doet dat verkeerd is. Dus wanneer iemand iets verkeerd doet begaat hij een zonde volgens deze vers. We moeten hierbij noteren dat alle onrechtvaardigheid zonde is. Mensen zijn snel om zonde te classificeren; een grote of kleine zonde, zwart of grijs, dodelijk of niet. Maar voor God is elke zonde hetzelfde. Om een voorbeeld te geven hoe sommige mensen zonde beoordelen en hoe God zonde beoordeelt. Mensen categoriseren liegen bij de kleine zonden, maar God plaats alle leugenaars bij de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars (Openbaring 21:8). Meer zelfs, hij veroordeelt ze op dezelfde manier - eeuwige verdoemenis in het zwavelmeer.
Wat is zonde dan? Simpelweg gezegd: zonde is iets doen wat God verbiedt of iets niet doen wat Hij beveelt.

Is er een oplossing voor zonde?
De bijbel zegt: “de ziel die zondigt zal sterven” en “iedereen heeft gezondigd”. Deze twee verzen veroordelen alle mensen tot de eeuwige dood.
Maar Jezus zondigde niet (I Petrus 2:22). Dus Hij, die niet kon worden veroordeeld voor Zijn eigen zonden, kon sterven voor de zondes van anderen. Jesaja had het al voorspeld in het oude testament: “Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!” (Jesaja 53:6).

De enige verlossing van zonde kan men vinden in Jezus’ dood op het kruis. “Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven” (Hebreeen 9:22), en “Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden” (Kolossenzen 1:14).
Moet een persoon op een bepaalde manier reageren om deze verlossing te verkrijgen? Ja! De bijbel zegt: “Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed; maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade” (Spreuken 28:13). En deze woorden vind men ook terug in I Johannes 1:9: “Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde”

In handelingen 2:36-37 vragen zondaars die Jezus hadden geweigerd als hun Messias aan de apostelen: “Wat moeten we doen?” . Handelingen 2:38 heeft het antwoord: “Bekeer u van u zonden en laat u dopen in de naam van Jezus Christus, voor de vergeving van u zonden en u zal de gave van de Heilige Geest ontvangen”.

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm