Waterdoop

in het licht van de
Schriften, geschiedenis en kerkleiders

Er is slechts één Heer, één geloof en één doop (Efeze 4:5). Er is slechts één Bijbelse manier om gedoopt te worden. Bent u op de juiste wijze gedoopt?

Water
Kan iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden? (Hand. 10:47).

Veel water
En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, omdat daar vele wateren waren (Joh. 3:23).

In het water
En zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem (Hand. 8:38).

Uit het water
Zij kwamen op uit het water (Hand. 8:39).

Begraven in water
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (Rom. 6:4).

Eén plant met Hem
Wij zijn met Hem één plant geworden in de gelijkmaking Zijns doods (Rom. 6:5).
In Markus 16:16 lezen wij: „Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Petrus zei dat er in Noach's dagen 8 zielen werden behouden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons -nu ook behoudt. (l Petr. 3:20-21)

Het werd gedaan door onderdompeling


OVEREENKOMSTIG DE BIJBEL

JEZUS LEERDE (Lukas 24:47)
„dat BEKERING en VERGEVING van zonden gepredikt moest worden in Zijn Naam, beginnende te Jeruzalem.

PETRUS GEHOORZAAMDE (Hand. 2:38, 39)
„BEKEERT u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot VERGEVING van zonden."

SAMARITANEN (Hand. 8:16)
„ . . . zij werden gedoopt in de Naam van de Here Jezus."

HEIDENEN KREGEN BEVEL (Hand. 10:48)
„En hij beval hen te dopen in de Naam van de Here Jezus Christus." (Nwe vert.)

PAULUS HERDOOPTE discipelen in Efeze (Hand. 19:3-5).
„En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Here Jezus."

GEEN ANDERE NAAM VOOR REDDING (Hand. 4:12)
„ . . . want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven
waardoor wij moeten behouden worden."

ALLES DOEN IN DE NAAM VAN JEZUS (Kol. 3:17)
„En àl wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de Naam van de Here JEZUS."

Bovengenoemde Schriften zijn niet aangehaald om Matth. 28:19 te weerleggen, maar zij tonen aan hoe de opdracht van de doop door de apostelen werd uitgelegd, uitgevoerd en gehoorzaamd.
De apostelen waren bekend met wat de meeste religieuze leiders van vandaag de dag weigeren te erkennen, ten eerste: dat de Naam JEZUS de familie-Naam is, waar elk lid naar moet worden genoemd (Efeze 3:15). Ten tweede: de Volheid van de Godheid lichamelijk in Christus woont (Kol. 2:9). Zij wisten dat de Naam van de Zoon JEZUS was (Matth. 1:21). Zij wisten dat de Zoon kwam in Zijns Vaders Naam (Joh. 5:43). Zij wisten ook dat de Heilige Geest de Geest van Christus was en dat Deze zou komen in Zijn (Jezus') Naam (l Joh. 14:26).

De Bijbel bevestigt het OVEREENKOMSTIG


DE GESCHIEDENIS

ENCYCLOPEDIE BRITANNICA
(llde uitgave, Vol. 3, pag. 363-364)
De doopformule werd veranderd van de Naam Jezus Christus naar de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest door de Katholieke kerk in de tweede eeuw.

ENCYCLOPEDIE BRITANNICA
(Vol. 3, pag. 82) (uit het Engels)
In de oudste bronnen wordt overal vermeld dat de doop plaats vond in de Naam van Jezus Christus.

CANNEY ENCYCLOPEDIE VAN REL.
(Pag. 53)
De eerste Gemeente doopte altijd in de Naam van de Here Jezus tot de ontwikkeling van de drie-éénheid in de tweede eeuw.

KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE
(Vo. 2. pag. 263)
Hier erkennen de Katholieken dat de doop door de Katholieke kerk werd veranderd.

HASTINGS ENCYCLOPEDIE VAN REL.
Vol 2, pag. 377)
De Christelijke doop werd uitgevoerd, gebruik makende van de woorden „in de Naam van Jezus". Vol. 2, pag. 378
Het gebruik van een bepaalde leer betreffende de drie-eenheid werd in de vroege kerkgeschiedenis niet gesuggereerd. Vol. 2, pag. 389
Dopen geschiedde altijd in de Naam van de Here Jezus tot de tijd van Justinus de martelaar, toen de drie-eenheidsformule in gebruik werd genomen.

KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE
(Vol. 8)
Justinus de martelaar was een van de vroege kerkvaders van de Roomskatholie-ke kerk.

HASTINGS ENCYCLOPEDIE VAN REL.
(Vol. 2, pag. 377 over Hand. 2:38)
Het begrip naam was een oud synoniem voor „persoon". Betaling werd altijd gedaan in de naam van een persoon, als het zijn eigendom betrof. Daarom indien men gedoopt was in de Naam van Jezus, werd men Zijn persoonlijk eigendom. „U bent van Christus".

NIEUW INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIE
(Vol. 22, pag. 477)
De term „Drie-eenheid" was afkomstig van Tertuliaan, een Roomskatholiek kerkvader.

De geschiedenis bevestigt dit opnieuw


OVEREENKOMSTIG DE KERKLEIDERS

JOHANNES CALVIJN (Presbyteriaan)
Het woord „dopen" betekent onderdompelen. Het is bekend dat onderdompeling bij de eerste gemeente in gebruik was.
MAARTEN LUTHER (Luthers)
„Dopen is een Grieks woord, en kan vertaald worden met „onderdompelen". Ik zou willen dat diegenen die gedoopt moeten worden, helemaal ondergedompeld worden."
JOHN WESLEY (Methodist)
„De Bijbelse term "begraven met Hem in de doop", zinspeelt op het zeer oude gebruik van dopen door onderdompeling."
WALL (Episcopaal)
„Onderdompeling was in alle waarschijnlijkheid de manier waarop onze gezegende Heiland werd gedoopt en zeer zeker de manier waarop alle eerste Christenen werden gedoopt."
BRENNER (Katholiek)
„Gedurende de eerste driehonderd jaar was de doop een onderdompeling van de persoon in water."
JEREMIA (een Griekse patriot)
De ouden besprenkelden de kandidaat niet, maar dompelden hem onder."
STOUDZA (een geboren Griek)
Het werkwoord "dopen" heeft slechts één betekenis. Het betekent onderdompelen (duiken). Dopen en onderdompeling zijn hetzelfde. Om te zeggen "dopen door besprenkeling, zou hetzelfde zijn als zeggen: onderdompeling door besprenkeling."
WHITFIELD (Methodist)
„Het is zeker dat het woord begraven in de tekst van Rom. 6:4 zinspeelt op de wijze van dopen door onderdompeling."

De kerkleiders zijn het eens!

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm