WIE ZIJN WIJ?

Beste Vrienden,
Onze God en Heiland de HEERE JEZUS CHRISTUS is dezelfde gisteren, heden, en tot in der eeuwigheid. (Hebr. 13:8)
Is er ANNO 2005 nog wel hoop?

Als wij zo rondom ons heen kijken en zien hetgeen zich allemaal afspeelt in de wereld en onze persoonlijke levens; meer en meer mensen op drift raken in de vergetelheid dreigen weg te zinken; vermeende zekerheden als sneeuw voor de zon wegsmelten en we horen van aardbevingen, hongersnoden, pestilentiën, dan dienen wij ons wél af te vragen:
Waar is die hoop dan op gebaseerd?

Er is namelijk geen sprankje hoop voor wie en wat dan ook, tenzij wij ons persoonlijk verzoend weten met God Almachtig, die door Zichzelf te vernederen in de gestalte van een dienstknecht, als de Zoon van God in het vlees op deze aarde is gekomen, teneinde zichzelven door het storten van zijn kostbaar goddelijk bloed met deze verloren wereld te verzoenen! Het in geloof aanvaarden van die persoon Jezus Christus in onze harten en slechts Hem alleen te willen dienen en zijn liefde uit te dragen aan een wegzinkende wereld, dat is de enige hoop!

Er is namelijk iets dat wij allen goed dienen te beseffen er is namelijk een tegenstander, de satan, de duivel, de oude slang genoemd, een mensenmoordenaar van den beginne. Zijn tijd is kon en hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij heeft maar één doel! De mensheid tegen de Schepper op te zetten en zoveel mogelijk mensen in zijn val naar de hel mee te sleuren.

Na de zondeval in het paradijs zijn wij allen moed- en vrijwillig hem ten prooi gevallen en als wij geboren worden, loopt de duivel al gearmd met ons mee!

Hier moest een Godswonder aan te pas komen om ons uit het "pandjeshuis" van duivel te verlossen, en dit is nu precies hetgeen er is gebeurd toen onze Heiland werd gekruisigd op Golgotha! De opstanding van de Heer Jezus uit de doden heeft de duivel van zijn "pandbrieven" beroofd en nu kunnen wij door een persoonlijk geloof in onze God en Heiland Jezus Christus eveneens deelhebben aan een beter "onderpand", de vervulling met Zijn dierbare Heilige Geest, en straks voor eeuwig bij Hem zijn!

Zou u nu in al deze tijden van verwarring eindelijk eens willen weten wat en hoe er in die eerste Gemeenten geloofd werd, zonder allerlei leunsels en steunsels van concilies, kerkvergaderingen, mensengemaakte ideeën. In die gemeenten stond alles onderleiding van de Heilige Geest! Daar kwamen ook zwakke en zondige mensen, niet in de eerste plaats om kennis te maken met de voorganger, dominee of pastoor, maar wel door middel van de indringende prediking, met die dierbare Koning en Redder, de Heere Jezus Christus. Halleluja, Lees deze folder eens rustig door. Het geeft een korte samenvatting van de belangrijkste geloofpunten in onze Gemeente, die eveneens gangbaar waren in de eerste Christengemeenten. Plaats, tijd en datum van de samenkomsten treft u achter in de folder aan. U bent hartelijk welkom! Wellicht zou dit alles nog een "Keerpunt" in uw leven kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet.

Beginselen
De Bijbel is het geïnspireerde en onfeilbaar Woord van God.
Het is het enige richtsnoer wat betreft het geloof, de leer, alsmede het ondericht aangaande de Christelijke levenshouding.

God
God is absoluut, ongetwijfeld ÉÉN!
"Hoor, Israël, de HEERE, onze God, is een Enig Heere!" (Deuteronomium 6:4) (Zie tevens Jesaja 44:8; 45:5-6, 21-23; 46:9, Romeinen 3:30; Galaten 3:20; Jacobus 2:19).
Teneinde de zondige mensheid te redden, heeft God in onze redding voorzien door Jezus Christus, de Zoon van God.
Naar de verwekking van de Zoon en Zijn verhouding tot de mensheid is Hij de Vader. Naar Zijn uitstromende kracht, teneinde hierdoor ons mensen naar Zijn beeld te kunnen veranderen en met Zijn kracht aan te gorden, openbaarde God zich als de Heilige Geest. Wat betreft onze redding heeft Hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, om zodoende in het vlees Zijn kostbaar bloed te kunnen storten. Deze gestalte wordt de Zoon van God en ook wel de Zoon des mensen genoemd, maar het was niets minder dan de volheid van God geopenbaard in het vlees.

God in het vlees geopenbaard als de Zoon was zowel offer als Offeraar voor onze zonden. (Zie Maleachi 2:10; Lukas 1:35; 2 Corinthiërs 3:17-18; l Timotheüs 2:5)
Jezus Christus is dus de Ene God vleesgeworden, de openbaring van God zelf in het vlees. Hij is de vereniging van de absolute Godheid met Zijn volstrekt zondeloze natuur.
"Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk" (Kolossensen 2:9) (Zie tevens Jesaja 9:6; 35:4-6; Mattheüs 1:23; Johannes 1:1-14; 8:58; 10:30; 14:9-11; 20:28; 2 Korinthiërs 5:19; l Timotheüs 3:16; Titus 2:13).
Jezus is onze Redder, Zijn Naam is de Enige waardoor wij behouden kunnen worden. (Mattheüs 1:21; Handelingen 4:12).

Redding
Wij allen hebben gezondigd en hebben redding van node om behouden te worden van de eeuwige dood. (Romeinen 3:23; 6:23)
Het Evangelie van Jezus Christus is het Goede Nieuws, dat Jezus voor onze zonden is gestorven, begraven en wederom opgestaan om hiermede het eeuwig leven voor ons te verwerven, (l Korinthiërs 15:1-4)
Redding geschiedt door genade, door het geloof in Jezus Christus en is gebaseerd op Zijn verzoeningswerk en niet onze werken. (Romeinen 3:21-25; Efeze 2:8-9)
Reddende genade houdt in dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het Evangelie. (Romeinen 1:5; 6:17; 10:16; 16:26; 2 Thessalonisensen 1:7-10; Hebreeën 5:9; 11:6-8).
Het juiste antwoord aan het Evangelie houdt in: Bekering, de Doop door onderdompeling in water, onder aanroepen van de Naam Heere Jezus, en het ontvangen van de Heilige Geest; op deze wijze vereenzelvigt zich iemand met Christus dood, graf en opstanding. (Romeinen 6:1-7; 8:1-11)

De ervaring en de Boodschap van de Nieuwtestamentische Gemeente, zoals deze op de Dag van Pinksteren werd voorgesteld vormen nog steeds de maatstaf voor de Gemeente van vandaag. "En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken".... Handelingen 2:4).

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert U, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden ; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen, die daar verre zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. (Handelingen 2:38-39)
(Zie ook Johannes 3:5; Handeling 8:12-17; 10:4448; 19:1-6; l Corinthiërs 6:11).

De Verenigde Pinkstergemeenten Nederland (UPC) hanteren de volgende verklaring, wat betreft de ervaring, welke met de redding gepaard gaat: "De basis en fundamentele leer van deze organisatie, bestaat uit bekering en gedoopt worden onderdompeling in water in de Naam van de Heere Jezus Christus voor de vergeving der zonden, en de doop met de Heilige Geest gepaard met als eerste teken het spreken in andere tongen, zoals de Geest geeft uit te spreken".

Overige Leerstungen
De Verenigde Pinkstergemeenten belijden dat alle dingen door God zijn geschapen; een geheiligd leven zowel van binnen als naar buiten toe; alsmede gedrag en kleding; de werking van de geestelijke gaven, met in begrip van Goddelijke genezing; het priesterschap der gelovigen; het betalen van tienden, het bestaan van engelen, duivelen en niet te vergeten satan zelf!; de opname van de gemeente, het toekomstig 1000 jarig Rijk, alwaar Jezus zal regeren; de wederopstanding, het laatste oordeel; eeuwig "Wee" voor de goddelozen en eeuwig "Wel" voor de rechtvaardigen.

Aanbidding
De diverse manieren van aanbidding houden in: Gemeentezang, speciale gezangen (met inbegrip van koren), het geven van getuigenissen, gebed, Prediking (daar wordt de nadruk op gelegd) en altaaroproepen. De aanbidding is spontaan, vreugdevol, open en vrijmoedig, volgens Bijbelse normen; lofprijzing vindt plaats op karakteristieke wijze met opheffing van handen, het klappen in de handen, bidden in de Geest, dansen in de Geest, en het bespelen van instrumenten. De Gemeenteleden van de Verenigde Pinkstergemeenten vieren het Avondmaal met voetwassing.

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm