DROGA ŻYCIA!

W jaki sposób możesz się przekonać, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś naprawdę zbawiony? Przynależność do kościoła nie zbawi cię. Nawet bycie dobrym człowiekiem nie zbawi cię. W jaki więc sposób możesz być zbawiony? Jaki jest pan Boży? Istnieje tylko jedna droga do zbawienia. Musisz się narodzić na nowo, tak jak Jezus nauczał.

Wielu dobrych, szanowanych i religijnych ludzi będzie zgubionych na wieczność, ponieważ nie znali lub nie wypełnili prostego planu zbawienia: narodzenia się na nowo.

Jezus powiedział swojemu uczniowi, Piotrowi: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego" - Mateusz 16:19. Na krótko przed swoim wniebowstąpieniem Jezus przekazał uczniom swoim: „pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości."

Otwierając Dzieje Apostolskie, znajdziemy Piotra i innych uczniów trwających jednomyślnie w modlitwie, tak jak Jezus im przykazał, oczekujących nadejścia obietnicy Ojca. W dniu Pięćdziesiątnicy, w żydowskie święto, Bóg wypełnił swoją obietnicę i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami. Piotr, namaszczony Duchem Świętym, wygłosił kazanie, które otworzyło nową erę. Kiedy zebrani ludzie słuchali Piotra mówiącego o ukrzyżowaniu, pogrzebaniu, i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, uświadomili oni sobie swoje grzechy i zapytali: „Co mamy czynić?" - Dzieje Apostolskie 2:37.

Rozważmy słowa Piotra skierowane do nich, bowiem te słowa są kluczem do królestwa niebieskiego! Uczą nas one w jaki sposób człowiek może narodzić się na nowo.

„Nawróćcie się, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów a otrzymacie dar Ducha Świętego" - Dzieje 2:38.

Krok pierwszy: NAWRÓCENIE
Pierwszym krokiem, który musisz wziąć jest prawdziwe nawrócenie. Szczere nawrócenie jest żalem za grzechy, którego skutkiem jest zmiana nastawienia i postępowania. Kiedy rozpaczliwie wzywasz Boga prosząc go o przebaczenie i miłosierdzie wyznając swoje grzechy i odwracając się od nich, Bóg jest litościwy i sprawiedliwy i przebaczy ci twoje grzechy i oczyści cię.
Nawracając się, zmieniasz kierunek twojego życia. Krzyżujesz stary styl twojego życia, tak jak Jezus został ukrzyżowany.

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie" - Łk 13:3

Krok drugi: CHRZEST
Po prawdziwym nawróceniu jesteś już „nieżywy" do starego stylu życia, jesteś gotowy do chrztu. Chrzest jest typem Chrystusowego pogrzebania. Ważne jest to w jaki sposób jesteś ochrzczony. Chrzest jest typem pogrzebania, dlatego też osoba chrzczona musi być całkowicie zanurzona w wodzie. Tak to też objaśnione jest w Piśmie. Jezus wyraźnie uczył swoich uczniów, że nawrócenie i odpuszczenie grzechów głoszone będzie w imię Jego (Łk 24:47). Apostołowie zastosowali się do nauki Jezusa bez żadnych zastrzeżeń. W każdym przypadku kiedy Pismo opisuje chrzest, imię Jezusa Chrystusa było używane, (zobacz Dzieje Apostolskie 8:16, 10:48, 19:5.)

Wiemy też, iż... „wszystko cokolwiek działacie słowem lub czynem wszystko to czyńcie w Imię Pana Jezusa" - Kol. 3:17. Dalej, „... nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni". - Dzieje 4:12

Krok trzeci: OTRZYMANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Gdy już umarłeś do swojego starego, grzesznego stylu życia i zostałeś pogrzebany z Chrystusem w chrzcie, jesteś gotowy do zmartwychwstania do nowego życia. Jest to nowe narodzenie, o którym Jezus uczył mówiąc: „Musisz się narodzić na nowo". Chrzest lub napełnienie Duchem Świętym jest Bożym tchnieniem, które przynosi nowe życie do wierzącego.
Widocznym objawem chrztu Duchem Świętym jest mówienie obcymi językami tak jak Duch pozwala mówić - (Dz 2:4). Napełnienie Duchem Świętym jest zamieszkaniem życia Bożego w życiu człowieka. „... jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania." - Rz 6:4,5.

Duch Święty jest duchem zmartwychwstania, który przywróci ci życie w momencie przyjścia Chrystusa. „A jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w Was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, który mieszka w was" - Rz 8:11.

Kto może otrzymać to życie? Ty! „Obietnica to bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan, Bóg powoła". -Dz 2:39.

Bóg powołuje dzisiaj ciebie do DROGI ŻYCIA!

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm