Ce Credem si ce Propovaduim
întreaga Evanghelie la întreaga Lume


Precepte de Credinta ale Bisericii Penticostale Unite
Editia Internationala

PREAMBUL
Avem credinta ca Biblia a fost inspirata de la Dumnezeu; infailibilul cuvânt al lui Dumnezeu: ''Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa învete, sa mustre, sa îndrepte, sa dea întelepciune în neprihanire." (2 Timotei 3:16).
Biblia este singura autoritate data de Dumnezeu pe care o are omul; de aceea, orice doctrina, orice credinta, speranta, si orice învataminte pentru biserica trebuie sa o aiba la baza si cu Biblia sa se armonizeze. Ea exista pentru a fi citita si studiata de toti oamenii de pretutindeni, si poate fi clar înteleasa numai de cei miruiti de Duhul Sfânt (l Ioan2:27) "nici o proorocie din Scriptura nu se tâlcuieste singura. Caci nici o proorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânati de Duhul Sfânt." (2 Petru l :20-21).

PRECEPTE DE CREDINTA

Singurul Dumnezeu Adevarat

Credem în Dumnezeul etern si traitor de-a pururi; infinit în putere, sfânt în natura, însusiri si sensuri; si posedând absoluta, indivizibila dumnezeire. Acest Dumnezeu unic si adevarat ni s-a aratat ca Tata, prin Fiul Sau, în mântuire; iar ca Duhul Sfânt, prin provenienta, (l Corintieni 8:6; Efeseni.4:6; 2 Corintieni 5:19; loel 2:28).
Scriptura face mai mult decât o încercare de a dovedi existenta lui Dumnezeu; sustine, crede si declara ca stiinta de Dumnezeu este universala. (Romani l :19, 21, 28, 32; 2:15). Dumnezeu este invizibil, imaterial, fara parte, fara trup si de aceea liber din toata limite. El este Duh (loan 4:24), si "..un Duh n-are nici came, nici oase...." (Luca 24:39).
"...Cea dintâi este aceasta: Asculta Israele! Domnul Dumnezeul nostru, este un singur Domn;" (Marcu 12:29; Deuteronomul 6:4) "Este un singur Dumnezeu si Tata al tuturor, care este mai pe sus de toti, care lucreaza prin toti si care este în toti." (Efeseni 4:6). Acest singur si adevarat Dumnezeu s-a facut simtit în Vechiul Testament în mai multe feluri; în Fiul, în timp ce acesta umbla printre oameni; si în Sfântul Duh dupa urcarea la ceruri.

Fiul lui Dumnezeu

Singurul Dumnezeu adevarat, YHVH din Vechiul Testament, si-a luat trup de om, si ca Fiu al omului, s-a nascut din fecioara Maria. Asa cum spune Pavel, "Si fara îndoiala, mare taina evlaviei... Celce a fost aratat în trup, a fost dovedit neprihanit în Duhul, a fost vazut de îngeri, a f ost propovaduit printre Neamuri, a f ost crezut în lume, a fost înaltat în slava." ( l Timotei 3:16).
"A venit la ai Sai, si ai Sai nu L-au primit." (loan 1:11). Acest unic adevarat Dumnezeu a fost prezent în carne, adica în Fiul Sau, Isus Hristos "ca adica, Dumnezeu era în Hristos, împacând lumea cu Sine, netinându-le în socoteala pacatele lor, si ne-a încredintat noua propovaduirea acestei împacari."(2 Corintieni 5:19).
Noi credem ca "în El (Isus) locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirei" (Coloseni 2:9). "Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca în El," (Coloseni. 1:19). Astfel Isus, în umanitatea Lui a fost om; în divinitatea Lui a fost si este Dumnezeu. Carnea Lui a fost mielul, sau sacrificiul Dumnezeului. El este singurul mediator între Dumnezeu si om. "Caci este un singur Dumnezeu, si este un singur mijlocitor între Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos." (l Timotei 2:5).
Isus de partea Tatalui sau a fost divin, de partea mamei, uman; Astfel, El a fost cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu, dar si ca Fiul omului, sau Dumnezeul - om.
"Dumnezeu, în adevar, a pus totul supt picioarele Lui Dar când zice ca totul I-a fost supus, se întelege ca afara de Cel ce I-a supus totul."(l Corintieni 15:27). "Si când toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul în toti." (l Corintieni 15:28).
"Eu sunt Alfa si Omega, începutul si Sfârsitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Cel Atotputernic." (Apocalipsa l :8).

Numele
Dumnezeu a folosit mai multe nume, ca de exemplu "Dumnezeul Elohim", "El Shaddai", "YHVH", si, în special "Dumnezeul YHVH", numele mântuitor din Vechiul Testament.
"...Caci un Copil ni s-a nascut, un Fiu ni s-a dat,... Il vor nume: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Parintele veciniciilor, Domn al pacii." (Isaia 9:6). Profetia lui Isaia s-a împlinit când Fiul Domnului a primit un nume. "Ea va naste un Fiu, si-i vei pune numele Isus, pentru ca El va mântui pe poporul Lui de pacatele sale." (Matei 1:21).
"în nimeni altul nu este mântuire: caci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie sa fim mântuiti." (Faptele Apostolilor 4:12).

Crearea si Decaderea Omului
La început Domnul 1-a facut pe om inocent, pur si sfânt; dar, prin pacatul nesupunerii, Adam si Eva, primii din rasa umana, au decazut din starea lor sfânta, si Dumnezeu i-a alungat din gradinile Edenului. Astfel, din nesupunerea unui om, pacatul a intrat în lume. (Geneza l :27; Romani 3:23; 5:12).

Pocainta si Convertire

Iertarea pacatelor se obtine prin pocainta adevarata, prin marturisirea si renuntarea la pacate. Suntem absolviti prin credinta în Domnul Isus Hristos. (Romani 5:1). loan Botezatorul propovaduia pocainta. Isus a proclamat-o si Apostolii au scos-o în evidenta, atât evreilor cât si paginilor. (Faptele Apostolilor 2:38; 11:18; 17:30).
Cuvântul "pocainta" vine din mai multe cuvinte grecesti ce înseamna schimbare de vederi si scop, schimbarea inimii, a mintii, schimbarea vietii, transformare, etc.
Isus a spus: "..nu; ci, daca nu va pocaiti, toti veti peri la fel" (Luca 13:3). Luca, 24:47 a spus "Si sa se propovaduiasca tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocainta si iertarea pacatelor, începând din Ierusalim."

Botezul cu Apa
Modul scriptural de botezare este prin scufundarea în apa si astfel se face numai pentru cei care s-au pocait pe deplin, întorcându-se de la pacatele lor si spre iubirea lumii. Botezul ar trebui oficiat de un slujitor al Evangheliei, în respectarea Cuvântului lui Dumnezeu si în numele Domnului nostru Isus Hristos, conform Faptelor Apostolilor 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; supunându-ne astfel si îndeplinindu-l pe Matei 28:19.

Botezul Sfântului Spirit
loan Botezatorul, în Matei 3:11 spunea: "...El va va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc".
Isus, în Faptele Apostolilor l :5 spunea: "...dar voi, nu dupa multe zile, veti fi botezati cu Duhul Sfânt."
Luca ne spune în Faptele Apostolilor 2:4: "Si toti s-au umplut de Duh Sfânt si au început sa vorbeasca în alte limbi, dupa cum le da Duhul sa vorbeasca."
Cuvintele "botez cu Duhul Sfânt si foc", "umplut de Sfântul Spirit", si "darul Duhului Sfant" sunt termeni sinonimi folositi în Biblie.
Este conform Scripturii sa te astepti ca toti cei care primesc darul, patrunderea sau botezul Sfântului Spirit, sa primeasca acelasi semn fizic, initial, vorbirea în alte limbi.
Vorbirea în alte limbi, asa cum este aratata în Faptele Apostolilor 2:4; 10:46 si 19:6, si darul limbilor, dupa explicatia din l Corinteni, capitolele 12 si 14, sunt aceleasi în esenta, dar diferite în folosinta si scop.
Domnul, prin profetul loel, a spus: "...voi turna Duhul Meu orice faptura;..." (loel 2:28).
Petru, explicând aceasta experienta fenomenala, spunea: "...si am primit de la Tatal fagaduinta Duhului Sfant, (Isus) a turnat ce vedeti si auziti." (Faptele Apostolilor 2:33)
Mai mult: "Caci fagaduinta aceasta este pentru voi, pentru copiii vostri, si pentru toti cei ce sunt departe acum, în oricât de mare numar îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru." (Faptele Apostolilor 2:39)

Doctrina Fundamentala
Doctrina de baza, fundamentala, a acestei organizatii va fi standardul Bibliei de salvare deplina, acesta fiind pocainta, botez prin cufundare în apa în numele Domnului Isus Hristos, spre iertarea pacatelor, si botezul Duhului Sfânt cu semnul initial de a vorbi cu alte limbi, dupa cum le da Duhul sa vorbeasca.
Ne vom stradui sa pastram unitatea Spiritului pâna când vom ajunge la unitatea de credinta, în acelasi timp avertizându-i pe toti fratii ca nu se vor certa pentru diferitele lor pareri, spre dezbinarea organismului.

Vindecarea Divina
Prima întelegere pe care Domnul (YHVH) a facut-o cu copiii lui Israel dupa ce acestia au fost scosi din Egipt, a fost o întelegere de vindecare. Domnul a spus: "...daca vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, (YHYH-Rafa, Domnul care vindeca). Dumnezeului tau, daca vei face ce este bine înaintea Lui, daca vei asculta de poruncile Lui, si daca vei pazi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; caci Eu sunt Domnul, care te vindeca." (Exodul 15;26).
Unele traduceri au spus: "Pentru ca Eu sunt YHVH, doctorul tau". El fiind doctorul nostru, îl avem pe cel mai capabil din întreaga lumea. Domnul nostru Isus Hristos s-a dus prin Galilea, predicând Evanghelia împaratia si vindecând toate felurile de boli între oameni. (Matei 4:23,24).
"Isus Hristos este acelas ieri si azi si în veci!" (Evrei 13:8).
Suferinta Domnului Isus Hristos în locul altuia a platit pentru vindecarea trupurilor noastre, pentru ca: "...si prin ranile Lui suntem tamaduiti." (Isaia 53:5). Matei 8:17 spune: "...El a luat asupra Lui neputintele noastre si a purtat boalele noastre." (vezi si l Petru 2:24).
Vedem din aceasta ca vindecarea divina pentru trup se afla în ispasire. Aceasta fiind adevarata, atunci este pentru toti cei care cred. Isus a spus despre credinciosi: "...îsi vor pune mâinile peste bolnavi, si bolnavii se vor însanatosa." Mai târziu, lacov a scris în epistola sa catre toate bisericile: "Este vreunul printre voi bolnav? Sa cheme pe presbiterii Bisericii; si sa se roage pentru el, dupa ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugaciunea facuta cu credinta ce mântui pe cel bolnav, si Domnul îl va însanatosa; si daca a facut pacate, îi vor fi iertate. Marturisiti-va unii altora pacatele, si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit." (lacov 5:14-16).
Toate aceste fagaduinte sunt astazi pentru biserica.

Cina Domnului
In noaptea tradarii Domnului nostru, El a mâncat cina pascala cu Apostolii sai, dupa care a instituit Cina Domnului. "Apoi a luat pâine; si, dupa ce a multamit lui Dumnezeu, a frânt-o, si le-a dat-o, zincând: Acesta este trupul Meu, care se da pentru voi; sa faceti lucrul acesta spre pomenirea Mea. Tot astfel, dupace au mâncat, a luat paharul, si li l-a dat, zicând: Acest pahar este legamântul cel nou, facut în sângele Meu, care se varsa pentru voi." (Luca 22:19-20).
Pavel a învatat biserica cum sa înteleaga asta (ICorintieni 11:23-34).
Astfel s-a instituit folosirea pâinii, în sensul propriu al cuvântului, si a fructelor viei, care sunt împartasire, literal, ca embleme ale trupului Sau frânt si a sângelui sau varsat. Exista dea-asemenea si o semnificatie spirituala si o binecuvântare în împartasirea confesiunii.

Spalarea Picioarelor
Dupa ce cina pascala a luat sfârsit, citim in loan 13:4-5: "S-a sculat de la masa, S-a desbracat de hainele Lui, a luat un stergar, si S-a încins cu ei. Apoi a turnat apa într-un lighean, si a început sa spele picioarele ucenicilor, si sa le stearga cu stergarul cu care era încins."
Isus a spus: "Deci, daca Eu, Domnul si învatatorul vostru, v-am spalat picioarele, si voi sunteti datori sa va spalati picioarele unii altora. Pentru ca Eu v-am dat o pilda, ca si voi sa faceti cum am facut Eu." (loan 13:14-15).
Primul exemplu a fost dat de Domnul nostru, si acesta este un început divin. Este bine sa urmam exemplul Lui si sa ne spalam unul altuia picioarele manifestându-ne astfel spiritul de umilinta.

Sfintenie
Trairea Dumnezeiasca ar trebui sa caracterizeze viata fiecarui copil al Domnului, iar noi ar trebui sa traim dupa modelul si exemplul dat de Cuvântul lui Dumnezeu. "Caci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toti oamenii, a fost aratat, si ne învata s-o rupem cu pagânatatea si cu poftele lumesti, si sa traim în veacul de acum cu cumpatare, dreptate si evlavie." (Tit 2; 11,12). "Si Ia aceasta ati fost chemati; fiindca si Hristos a suferit pentru voi, si v-a lasat o pilda, ca sa calcati pe urmele Lui. El n-a facut pacat, si în gura Lui nu s-a gasit viclesug. Când era batjocorit, nu raspundea cu batjocuri; si când era chinuit, nu ameninta, ci Se supunea dreptului Judecator." (l Petru 2:21-23).
"Urmariti pacea cu toti si sfintirea, fara care nimeni nu va vedea pe Domnul." (Evrei 12:14).
"Ci, dupa cum Cel ce v-a chemat este sfant, fiti si voi sfinti în toata purtarea voastra. Caci este scris: Fiti sfinti, caci Eu sunt sfant. Si daca chemati ca Tata pe Cel ce judeca fara partinire pe fiecare dupa faptele lui, purtati-va cu frica în timpul pribegiei voastre; caci stiti ca nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ati fost rascumparati din felul desert de vietuire, pe care-I mosteniserati de la parintii vostri, ci cu sângele scump al Lui Hristos, Mielul fara cusur si fara prihana." (l Petru 1:15-19)
Respingem cu toata inima la oamenii nostri, activitatile care nu duc la o buna crestinatate si o traire cucernica, ca teatrele, dansurile, îmbaierea barbatilor cu femeile împreuna, femeile care îsi taie parul, fardurile, orice vestmânt care dezgoleste trupul fara modestie, toate sporturile lumesti si distractiile, programele de radio si muzica daunatoare. Mai mult, din cauza prezentarii tuturor acestor rele la televiziune, nu suntem de acord ca oamenii nostri sa aiba televizoare în casele lor. Avertizam pe toti oamenii nostri sa se abtina de la orice astfel de practica, în interesul progresului spiritual si venirea Domnului în curând la biserica Lui.

Gratia lui Dumnezeu
"Caci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toti oamenii, a fost aratat, si ne învata s-o rupem cu pagânatatea si cu poftele lumesti, si sa traim în veacul de acum cu cumpatare, dreptate si evlavie." (Tit2:11,12)
"Caci Legea a fost data prin Moise, dar harul si adevarul au venit prin Isus Hristos." (loan 1:17).
Un crestin, ca sa ramâna salvat, trebuie sa umble cu Dumnezeu si sa se patreze în dragostea de Dumnezeu (Jude 21) si în gratia lui Dumnezeu. Cuvântul "gratie" înseamna "bunavointa protectie". Când o persoana calca regulile si pacatuieste împotriva lui Dumnezeu, ea îsi pierde protectia. Daca continua sa pacatuiasca si nu se caieste, atunci va fi pierdut si aruncat în lacul cu foc (Cititi loan 15:2,6; Petru 2:20-22). Iuda vorbeste despre renegatii din timpul lui, si despre rasplata lor. (De asemenea, cititi Evreii 6:4-6).
"Caci prin har ati fost mântuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu." (Efeseni.2:8)

Restituirea Tuturor Lucrurilor

Noi întelegem ca Scriptura sa propovaduiasca restituirea tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura sfintilor sai profeti, de când a început lumea. (Faptele Apostolilor 3:21). Dar nu ne dam seama unde sunt inclusiv Satana, îngerii sai si toti pacatosii (Vezi Apocalipsa.20:10)

Ridicarea Sfintilor
Noi credem ca se apropie timpul când Domnul nostru va veni; atunci mortii se vor ridica întru Hristos, si noi cei care suntem în viata si ramânem vom fi adusi împreuna cu ei sa-l întâlnim pe Domnul nostru în aer. (l Tesaloniceni 4:13,17; l Corinteni 15:51-54; Filipeni 3:20-21).

Dijma
Noi credem ca dijma este planul financiar al lui Dumnezeu pentru a-si plati cele necesare lucrarii sale, si asa a fost înca din zilele lui Avraam. Dijma a venit odata cu credinta sub Avraam; legea lui Moise i s-a alaturat, iar Israel a practicat-o atunci când ea era dreapta cu Dumnezeu; Isus a întarit-o
Matei 23:23); iar Paul a spus sa o pastram caci Dumnezeu ne-a dat prosperitate. Nu-l furati pe Dumnezeu de ceea ce I se cuvine, dijme si daruri, (cititi Maleahi 3).

A Doua Venire a lui Isus
Ca Isus va veni a doua oara în persoana, asa cum a plecat, este limpede aratat de chiar Domnul Isus însusi, si a fost ceva predicat si propovaduit în biserica crestina timpurie de catre apostoli, de atunci, copii Domnului astazi spera sincer, asteptând cu nerabdare minunatul eveniment. (Matei 24; Faptele Apostolilor 1:11; 3:19-21; l Corinteni 11:26; Filipeni 3:20-21; l Tesaloniceni 4:14-17; Tit 2:13,14).

Mileniul
Mai mult, noi credem ca supararea de pe pamânt este "începutul durerilor" si va deveni din ce în
ce mai intensa pâna când "...caci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile si pâna la vremea aceasta...." (Matei 24:3-8; Daniel 12-1) si a cea vreme de "necazul cel mare" va fi urmata de zori unei zile mai bune si pentru o perioada de o mie de ani "va fi pace pe pamânt si bunavointa între oameni" (Apocalipsa 20:1-5; Isaia 65:17-25; Matei 5:5; Daniel 7:-27; Mic.4:l-2; Evreii 2:14; Romani 11:25-27).

Judecata de Apoi
Când cei o mie de ani se vor sfârsi, va fi o înviere a celor morti care vor fi chemati în fata scaunul de domnie mare alba, pentru judecata lor finala, si toate numele care nu vor fi gasite scrise în Cartea Vietii, vor fi aruncate în lacul cu foc, arzând cu pucioasa, pe care Dumnezeu la pregatit pentru Diavolul si îngerii sai, Satana însusi fiind aruncat acolo primul. (Matei 25:41; Apocalipsa 20:7-15; 21:8).

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm