Pravda o Vodním Krtu

ÚVOD
Každý clovek, který prichází k Ježíši, veden Duchem, bude se chtít nechat pokrtít. A ve skutecnosti, aby obdržel spásu, bude potrebovat, aby byl pokrten ve jméno Pána Ježíše Krista na odpuštení hríchu (Skutky 2:38). Ježíš prikázal krest (Matouš 28:19) a rekl: "Milujete-li mne, budete zachovávat má prikázání" (Jan 14:15).
Ale ješte pred krtem by mel kandidát na krest ucinit úplné pokání a uverit celým svým srdcem, že Ježíš je Kristus, Syn Boží (Skutky 2:38, 8:37). Tato skutecnost - být ponoren do vody ve jméno Ježíš -sama o sobe odpuštení hríchu nezpusobí. Vyžaduje se pokání a krest ve jméno Ježíš. Hríšník, který nemá v úmyslu odvrátit se od svého hríšného života, nebude mít ze krtu žádný užitek.
Pokud hríšník ucinil úplné pokání a verí, že Buh mu odpustil, mel by se dát správne pokrtít ve jméno Ježíš oprávneným služebníkem. Avšak pokud se po naplnení predchozích požadavku, nedá pokrtít, postaví se tím do neposlušnosti vuci Kristovu evangeliu, a to mu bude bránit v duchovním vývoji.

DUVOD KRTU
Krest je skutek poslušnosti Bohu, vykonaný clovekem, který verí evangeliu Pána Ježíše Krista, aby prijal odpuštení hríchu. Je to také otázka dobrého svedomí pred Bohem, protože krest nás ciní spasenými skrze vzkríšení Ježíše Krista (1Petr. 3:21). A kdo je pokrten v Krista, je i oblecen v Krista (Galatským 3:27).
Krtem verící vyjadruje své oddelení od starého hríšného života a identifikuje sám sebe jako toho, kdo touží žít nový život pro Ježíše. Jeho predcházející hríšný život je vlastne pohrben s Kristem ve krtu (Rímanum 6:4).

SPRÁVNÝ ZPUSOB KRTU
Kropení, polévání a ponorení jsou zpusoby krtu, které jsou dnes používány. Efezským 4:5 uvádí: "Jeden Pán, jedna víra, JEDEN krest." Proto i my veríme, že je jenom jeden správný zpusob krtu. Je to ten, kterého používal Ježíš a Jeho ucedníci.
Dva odkazy z Písma nám ukazují, o jaký zpusob jde: "A Ježíš, když byl pokrten, vystoupil ihned z vody "... (Matouš 3:16) Skutky 8:38,39 - v souvislosti, kdy Filip krtil komorníka, ríkají: ..."A Když vystoupili z vody"... "Vystoupili" nám ukazuje, že správne vykonaný krest je ponorením do vody. Pavluv odkaz, že krest je jako pohrbení s Kristem (Rímanum), také toto tvrzení podporuje. Studie reckého slova baptizo, z nehož krest pochází, dává nezvratný dukaz, že ponorení do vody je ten správný zpusob krtu. Baptizo znamená namocit, ponorit nebo potopit.

BIBLICKÁ FORMULE PRO KREST

Ježíš prikázal svým zbývajícím jedenácti ucedníkum v Matoušovi 28: 19, aby krtili: "Protož jdete a ucte všecky národy a krtete je"... On mluvil k mužum, kterí rozumeli Písmu (Lukáš 24:45). Jeho slova je samozrejme upoutala. Byli svedky Jeho smrti, pohrbu a vzkríšení. A brzy byli také svedky Jeho nanebevstoupení. Vedeli, že On mel slova vecného života a nezapomneli je.
Už dríve jim prikázal: "Milujete-li mne, budete zachovávat má prikázání" (Jan 14:15). Neverící Tomáš, když videl na Jeho rukou stopy po hrebech a ránu v Jeho boku, ucinil vyznání: "Muj Pán a muj Buh" (Jan 20:28). Ucedníci vedeli, že On je Buh, který prišel v tele, milovali Jej a v dodržování prikázání neselhali. V onen významný den letnic, který je zaznamenán ve druhé kapitole Skutku cteme, že oni poprvé uposlechli príkazu krtít. Byli práve naplneni Duchem svatým a mluvili v jiných jazycích, jak jim dával Duch promlouvat (Skutky 2: 4). Petr se s jedenácti ucedníky postavil a kázal o Ježíši Kristu, o tom ukrižovaném. Židé a proselité, kterí se sešli o svátku letnic v Jeruzaléme, se z posmevacu zmenili na zájemce. Usvedceni ve svém srdci z Petrova kázání, ptali se, co mají delat, aby byli spaseni. Petr, recník uschopnéný skutecností, že Ježíš mu dal klíce od království nebeského (Matouš 16:19), odpovedel: "Cinte pokání a každý z vás at prijme krest ve jméno Ježíše Krista na odpuštení svých hríchu, a dostanete dar Ducha svatého." (Ducha Božího, kterého prijali apoštolé).
Petr používal svou Bohem danou autoritu. Ostatních jedenáct apoštolu tam stálo v tichém souhlasu s ním. "Tehdy ti, kterí prijali slova jeho, byli pokrteni a v ten den se pripojilo k nim okolo trí tisícu duší" (Skutky 2:41).
Na první pohled to muže vypadat jako protiklad k tomu, co jim Ježíš prikázal v Matoušovi 28:19, jako formuli pro krest (slova, která se ríkají pri krtu nad clovekem, když je ponoren). Víme, že veškeré Písmo je inspirováno Bohem (2. Timoteovi 3:16), a tak v Písmu nemuže být žádný protiklad. Proto se musíme podívat na tyto dva verše trochu blíže. A když tak uciníme, uvidíme, že Skutky 2:38 nejsou v protikladu, ale že je to naplnení Matouše 28:19.
Nejdríve se podívejme, co prikázal Pán Ježíš: ..."krtíce je ve JMÉNO Otce i Syna i Ducha svatého." Príkaz zní - krtít ve JMÉNO (v císle jednotném) Otce i Syna i Ducha svatého. V Petrove odpovedi na to, co má být ucineno, stojí: ..."budte pokrteni ve JMÉNO Ježíše Krista"... Aby oba výroky souhlasily, a protože jsou oba v Božím Slove, musí být JMÉNO Otce i Syna i Ducha svatého JMÉNO Ježíš Kristus.
Písmo to potvrzuje: "Ona porodí syna a jeho jméno bude JEŽÍŠ: on zajisté vysvobodí lid svuj od hríchu jejich" (Matouš 1:21). Matouš doplnuje: ..."a nazvala jméno jeho JEŽÍŠ." Syn, o kterém mluví Matouš 28:19, který byl pocat z Ducha svatého v Panne Marii, prijal jméno Ježíš. Ten stejný Ježíš rekl: "Já pricházím v Otcové jménu"... (Jan 5: 43) Ježíš zdedil jméno svého Otce, tak jako ty i já dedíme jméno našich otcu (Židum 1:4). Duch svatý prišel ve stejném jménu, jaké oznámil Ježíš v Janovi 14:26: "Utešitel pak, ten Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém"... JMÉNO Otce je Ježíš, JMÉNO Syna je Ježíš a JMÉNO Ducha svatého je Ježíš.
Boží Slovo zustává znovu pravdivé, neprotirecí si. Otec, Syn a Duch svatý jsou tituly jednoho Boha, kterého jméno je Ježíš. Petr a ostatní apoštolé to vedeli. Proto Petr rekl to, co rekl, a ostatní apoštolé tam stáli v souhlasu s ním. Takže v den letnic bylo tri tisíce duší pokrteno ve jméno Ježíš. To jméno, které Petr deklaroval ve Skutcích 4:12, bylo jediné jméno pod nebem dané lidem, skrze které mohou být spaseni. Filip vyznal stejné jméno pri krtu Samaranu ve Skutcích 8: ..."oni byli pokrteni jenom ve jméno Pána Ježíše." Podobne Petr pokracoval i ve Skutcích 10:48. Dal príkaz pohanum, kterí již prijali Ducha svatého, aby byli pokrteni ve jménu Páne. Slovo príkaz má zde zvláštní význam, protože bylo receno dustojníkovi italské armády. Pro nej by neuposlechnutí príkazu znamenalo zlé následky.
Ve Skutcích 19:1-7 cteme o dvanácti mužích z Efezu, kterí nemeli dar Ducha svatého. Když zjistili, že neprijali Ducha svatého, Pavel, apoštol narozený jako "nedochudce" (1.Korintským 15:8), se jich ihned zeptal, v co byli pokrteni. A protože byli pokrteni jenom krtem Jana Krtitele, krtem k pokání, Pavel jim vysvetlil, že musí verit v toho, který prišel po Janovi, v Krista Ježíše. Když to uslyšeli, byli pokrteni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ne Pavel vkládal ruce a oni prijali Ducha svatého. Tento biblický príbeh zobrazuje dva duležité body ohledné krtu: (1) Když osoba neprijala Ducha svatého, muže to být proto, že ješte nebyla pokrtena ve jméno Ježíše, (2) když osoba už byla pokrtena, ale ne ve jméno Ježíše, Pavel ji znovu pokrtil ve jméno Ježíše.
Pavel ve jméno Pána silne veril. Naucil se jméno Pána v nezapomenutelné príhode, která jej v jeho živote potkala na ceste do Damašku: "A jak cestoval, prišel blízko k Damašku. A najednou ho obklícilo svetlo z nebe. A pádná na zem, uslyšel hlas, který mu ríkal: Sauli, Sauli, proc me pronásleduješ? A on rekl: Kdo jsi, Pane? A Pán mu odpovedel: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ"... (Skutky 9:3-5). Pavel, dríve pronásledovatel krestanu, se stal krestanem. Mluví o vzývání jména Páne pri svém vlastním krtu, ve Skutcích 22:16.
Nekteré další odkazy poukazující na formuli pro krest ve jméno Pána Ježíše, jsou: ..."pokrten v Ježíše Krista"... (Rímanum 6:3), ..."ale vy jste obmyti, ale vy jste posveceni, ale vy jste ospravedlneni ve jménu Pána Ježíše" (1. Korintským 6:11), "A všecko, cožkoli ciníte ve slovu, anebo v skutku, všecko cinte ve jménu Pána Ježíše, díky ciníce Bohu a Otci skrze neho" (Kolosenským 3:17).
Další knihy podporují skutecnost, že první církev používala jako svou formuli pro krest: ve jméno Pána Ježíše Krista. "Originální slova byla: ve jméno Ježíše Krista, nebo Pána Ježíše. Krest do trojice byl rozvinut pozdeji", Biblický slovník, Scribners, strana 241, díl l. "První církev vždy krtila ve jméno Pána Ježíše, až do rozvinutí trojice", Canneyova encyklopedie, strana 53. Nauka o trojici byla oficiálne prijata katolickou církví roku 325 n.l., takže asi tri stovky let od zacátku církve.

ZÁVER

Ježíš prikázal krest. Ucedníci a první církev uposlechli Jeho príkazu a prikázali to i dalším. Prikazuje to Bible svatá, predaná nám rukou Pánovou. Takže odpovedností každého, kdo hledá plnou spásu, je být pokrten biblickým zpusobem a za použití správné formule.
Bible neobsahuje záznam o nikom, kdo by byl pokrten jiným zpusobem, nežli ponorením do vody (zpusob) a ve jméno Pána Ježíše (formule). Proto usuzujeme, že krtení do titulu, za použití slov "ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého", je tradice ustanovená lidmi. Ježíšuv príkaz v Matoušovi 28:19 nemá být uposlechnut používáním techto titulu, je to pouze opakování. Petr a zbytek apoštolu byli v den letnic v poslušnosti vuci Bohu, když stanovili, že krest má být vykonán ve jméno Ježíše.
Spasení prichází jedine z milosti Boži. Je to pouze Jeho milost, že mužeme cinit pokání a být pokrteni ve jméno Ježíše na odpuštení našich hríchu. Je to naše privilegium a pocta, být s Kristem pohrbeni ve krtu, pro dobré svedomí pred Bohem. Skrze náš akt poslušnosti ve krtu, ve jméno Ježíš Kristus, prijmeme zaslíbení daru Ducha svatého. Všichni, kdo cinili pokání, by meli být pokrteni ve jméno Ježíše, i když prijali Ducha svatého (Skutky 10:44-48). Buh to prikázal. Každý skutecný verící udelá to nejlepší, aby uposlechl Božího príkazu. Nedopustí, aby jej neco zastavilo.

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm