AZ IGAZSÁG
A NYELVEKEN SZÓLÁSRÓL
(Bibliai és történelmi bizonyítékok alapján)


A Pünkösdi jelenség, amelyet „nyelveken szólás"-nak nevezünk, széles köru vitát váltott ki a mai modern kereszténységben. Az igazság ismerete nélkül, amelyre csakis nyitott szívvel, isteni kijelentés által juthatunk, sokan félreértették a nyelveken szólás célját. Ne hagyd, hogy emberi feltevések és elméletek összezavarjanak; tudd meg az igazságot errol a fontos dologról.
A Biblia tanítása szerint három fo esetben nyilvánul meg a nyelveken szólás: mint elsoként megjeleno bizonyítéka a Szentlélek keresztségnek, mint egyike a Szentlélek kilenc ajándékának az egyházban és a hívo személyes imaéletében.

ELSOKÉNT MEGJELENO BIZONYÍTÉKA A SZENTLÉLEK KERESZTSÉGNEK
Ézsaiás így jövendölt: „Ezért dadogó ajakkal és IDEGEN NYELVEN fog szólni e néphez" (Ezs 28,11). A „Nagy Küldetés"-ben Jézus ezt mondta: „Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek követik... új nyelveken szólanak" (Márk 16,17).
„A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jo és hová megy: így van mindenki aki Leiektol született" (Ján 3,8). Ahogyan a szél fúvásá-nak a hangja bizonyíték a szél jelenlétére, ugyanúgy a nyelveken szólás bizonyíték a Szentlélek kereszíségre.
„És mikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lön nagy hirtelenséggel az égbol mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elte-lé az egész házat ahol ülnek vala. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdenek szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok" (ApCsel 2,1-4). A 120 tanítány esetében a Szent Lélek elsoként megjeleno bizonyítékának istenfélo zsidó férfiak voltak tanúi mindenféle nemzetbol. Azt mondták egymásnak: „Nemde nem galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát oket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?" (ApCsel 2,6-8). Akkor Péter eloállt és így szólt: „Hanem ez az, ami megmondatott Jóél prófétától (lásd Jóel 2,28); És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltok az én Lelkembol minden testre... és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, (Jézus) kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok" (ApCsel 2,16-33).
Kornéliusz és az o háza népe nyelveken szólt, amikor megkeresztelkedtek Szent Lélekkel. „És elálmélkodának a zsidóságból való hívek... hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. MERT HALLJÁK VALA HOGY OK NYELVEKEN SZÓLNAK..." (ApCsel 10,45-48).
Péter megerosíti ezt: leszálla a Szent Lélek o reájok miképpen mireánk is kezdetben" (ApCsel 11,15).
Az efézusi hívok nyelveken szóltak, amikor Szentlélek keresztséget kaptak. „És mikor Pál reájok vetette kezét, szállá a Szent Lélek o reájok, és szólnak vala nyelveken, és prófétáinak vala" (ApCsel 19,1-6).
Amikor a samáriaiakra kitöltetett a Szent Lélek az apostolok kézrátételén keresztül, ez olyan csodálatos bizonyíték volt Isten hatalmáról, arnely felülmúlta az addig tapasztalt jeleket és csodákat. Ez ösztönözte arra Simont, a varázslót, hogy pénzt ajánljon fel ezért a hatalomért: azért tudniillik, hogy ha valakire ráveti kezét, az Szent Lelket vegyen. Összevetve azzal, milyen Bibliai jelek követik a hívoket, valamint a Pünkösdkor, illetve Ce-sareában és Efézusban tapasztaltakkal, nem lehet kétség afelol, hogy a samáriaiak a Szentlélek keresztséget annak ugyanazzal az elsoként megnyilvánuló bizonyítékával, a nyelveken szólással együtt vették (ApCsel 8,5-25).
Pál apostol telve volt Szent Lélekkel és nyelveken szólt (ApCsel 9,17 és 1Kor 14,18).
Az egyháztörténet ugyancsak bizonyítja, hogy a nyelveken szólás a korai egyházban is a Szentlélek kereszt-ség jele volt, és semmi sem utal arra, hogy ez a bibliai igazság a mai keresztények életében ne lenne érvényes.
Az Encyclopedia Britannica szerint (1972-es kiadás 22. köt. 75. old) a nyelveken szólás a korai keresztények megtapasztalása. Pünkösdkor ez az ajándék a Szent Lélek jelenlétének jeleként jelent meg, amely meghatározta a korai keresztények belso lényét, jellemvonásait... A késobbi egyháztörténet során a glossolalia, azaz a nyelveken szólás felbukkant a XIII. századi kolduló barátok között, Cevenne kis prófétáinál, a janzenistáknál és az irvin-gistáknál. Ugyancsak megtalálható volt a korai kvékerek körében, csakúgy mint John Wesley és George Whitefi-eld missziói során megtérteknél... A mai idokben a glossolalia foként a Megszentelt és Pünkösdi csoportoknál jelenik meg.
A Saturday Evening Post 1964-es május 16-i számának 32. oldalán ez áll: A nyelveken való imádkozás néha visszatért egy-egy idoszakra a kereszténység történelme során, de nem hatott el tömegekre századunk elso feléig. Követoi hamarosan ki lettek uzve a hagyományos egyházakból, így hát megalapították a pünkösdi gyülekzeteket. 50 évig a nyelveken szólás csaknem kizárólagosan a Pünkösdi gyülekezetekben volt jelen.
Newsweek 1973. jún. 25., 80. old. - A pünkösdi jelenség meglepo gyorsasággal terjed a világ valamennyi fobb keresztény egyházban.
Miért választotta Isten a nyelveken szólást a Szentlélek keresztség elsoként megjeleno bizonyítékaként? Jegyezd meg az alábbi megállapításokat:
1. Ézsaiás azt kérdezte: „Kicsoda igazgatta az Úr lel két, és ki oktatta Ot, mint tanácsosa?" (Ézs 40,13). Isten saját független akaratában választja amit akar, és nem tartozik számadással senkinek.
2. Egy olyan csodálatos élmény, mint a Szentlélek ke resztség, csodálatos bizonyítékkal kell hogy rendelkez zen. Ezért Isten azt választotta, hogy az O saját lelke be szél a hívon keresztül, mintegy külsodlegesen megnyil vánuló bizonyítékaként a Szentlélek kitöltodésének.
3. A nyelv a test legnehezebben fékezheto része, amely halálos mérget rejt magában, és egy ember sem képes uralkodni rajta. Itt rejlik a gonoszság birodalma, amely a pokol tüzet gerjeszti fel. Ezért a nyelv képes be szennyezni az egész testet (Jakab 3,6). Mielott az ember tökéletesen megszentelodik, a nyelvet, amely szennyez, uralma alá kell hogy vonja. Ki szelídítheti meg a nyelvet? Jakab a nyelvet a ló zabiájához hasonlítja, amely által a lovas tökéletes uralmat gyakorol az állat felett (Jakab 3,3). Tehát az, aki a nyelvet uralma alatt tartja, az uralma alatt tartja magát a személyt. Milyen nagyszeru igazság ez! Isten a nyelveken szólást választotta a Szentlélek ke resztség bizonyítékaként, amely nyilvánvalóvá teszi az O teljes uralmát a személy fölött. És ez fontos a test meg- szentelodésének szempontjából. 4. Bár más jelek is megnyilvánultak Pünkösdkor, Isten a nyelveken szólást választotta a Szentlélek keresztség általános jeléül. (Vesd össze: ApCsel 2,2-4 és 10,46 és 19,1-6.) Jézus azt mondta, ez a jel követni fog minden hívot, aki elfogadja az evangéliumot (Márk 16,16-17). A zsidók bizonyosak voltak abban, hogy a pogányok Ce- sareában megkapták a Szentlélek keresztséget, MERT HALLOTTÁK, HOGY OK NYELVEKEN SZÓLTAK (ApCsel 10,45-47).

A NYELVEK AJÁNDÉKA AZ EGYHÁZBAN

„Mert hiszen egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg" (1Kor 12,13). „A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek" (1Kor 12,4). „A Lélek alándékai sorban ezek: bölcsesség beszéde, tudománynak beszéde, hit, gyógyítás ajándéka, csodatévo erok, prófétálás, lelkeknek megítélése, nyelvek nemei és nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanazon Lélek cselekszi osztogatván mindenkinek külön, amint akarja" (1Kor 12,8-11).
Tekintve, hogy a nyelvek ajándéka a Szent Lélek megnyilvánulása (1Kor 12,7-10), nem jelenhet meg valakinél anélkül, hogy a Szent Lélek ne lakozna benne. Tehát ez az ajándék csak azoknak a hívoknek adatik, akik belekeresztelkedtek Krisztus testébe a Szent Lélek által, amelynek bizonyítékaként jelentkezik a nyelveken szólás.
A nyelveken szólás ajándéka különbözik attól a nyelveken szólástól, amely a Szentlélek keresztség bizonyítéka. Hasonlítsuk össze:
1. Ezeknek a nyelveknek más a céljuk. A nyelvek ajándéka a nyelvek magyarázatának ajándékával együtt csak néhánynak adatik a gyülekezetben, azért, hogy üzenetet közvetítsenek Istentol a gyülekezet felé, szüksé ges utasításokat (1Kor 12,7.27,28). De az a nyelveken szólás, amely a Szentlélek keresztség bizonyítéka, a hívo személyes élménye Istennel, és nem az a célja, hogy üzenetet hordozzon az egyház felé. 2. Ezek a nyelvek másképp is muködnek. A nyelvek ajándéka két vagy három üzenetre korlátozódik, és azok hoz igazodik; és valakinek meg kell magyaráznia (1Kor 14,27). De a Szentlélek keresztség bizonyítékaként való nyelveken szólás megnyilatkozása nincs korlátozva, és a benne foglalt dicsoítéseket nem kell magyarázni. Pál azt mondja: „Aki nyelveken szól, magát építi; de aki prófétái, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább hogy prófétáinátok. Mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló, KIVÉVÉN, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön..." (1Kor 14,4-5). Bizonyos, hogy az apostol nem kétségbe vonni, vagy kicsinyelni akarja a nyelveken szólás fontosságát. Hiszen egy összehasonlításban arról beszél, hogy a test kisebb tisztességu tagjai szükségesek, és nagyobb jelentoséget tulajdonítunk nekik (1Kor 12,22-23). A Szent Lélek minden egyes ajándékának sajátos ideje és helye van az egyházban, tehát amikor nyelveket magyaráz valaki, akkor az éppen olyan fontos, mint a prófétálás. Pál ezért kihangsúlyozza: Mindenek épülésre legyenek!" (1Kor 14,26). Az egyház épülésére a nyelvek ajándékának társulnia kell a nyelvek magyarázatának ajándékával. Hogy ne legyen zavarodás, Pál útmutatást ad arra, miként muködjön a nyelvek ajándéka, és a nyelvek magyarázatának ajándéka az egyházban. (Lásd 1Kor 14,27.) Azt mondja: „Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben: hanem magának szóljon és az Istennek" (1Kor 14,28). Ugyancsak azt mondja: „DE A GYÜLEKEZETBEN inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken" (1Kor 14,19). Az egyház építése szempontjából hasznosabb öt értheto szót szólni mint tízezer szót idegen nyelven, Istentol adott magyarázat nélkül. Azért, hogy nehogy bárki is félreértse a nyelvek fontosságát, Pál így fejezi be: „Azért atyámfiai, törekedjetek a prófétálásra és a nyelveken szólást se tiltsátok" (1Kor 14,39).
„A nyelvek tehát jelül vannak nem a hívoknek, hanem a hitetleneknek..." (1Kor 14,22). Ez jelzi azt, hogy Isten kapcsolatban van az emberrel. (Lásd 1Kor 14,21.) Természetesen a hívonek tudnia kell, mikor szól az Úr, akár nyelveken, akár nem. De mint bizonyíték a hitetlenek felé, vagy bárki felé, aki kételkedik Isten szavában, a nyelveken szólás Isten csodálatos jelenlétének a megnyilvánulása.
Pál feltette a kérdést: „Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken?..." (1Kor 12,30). A kérdés nemleges választ feltételez, mert Pál itt a nyelvek ajándékával kapcsolatban szállt vitába, és nem a Szentlélek keresztség bizonyítékaként való nyelveken szólással. (Lásd 1Kor 12,28.) A nyelvek nemeinek ajándéka a nyelveken szóláson felül adatik. (Hasonló módon a hit ajándéka egy magasabb szintu hitet jelent, azon a hiten felül, amely a megváltáshoz szükséges. Vesd össze a Róma 12,3 és az 1Kor 12,9 Igéit.) Tehát nem rendelkezik mindenki a nyelvek ajándékával. De minden esetben, ahol a Szentlélek keresztség elsodleges bizonyítékát feljegyezték, MINDNYÁJAN szóltak nyelveken. (Pl. lásd Ap Csel 2,4; 10,44-46; 19,1-7.)

SZEMÉLYES IMA ÉLET
A nyelveken szólás ugyancsak megnyilvánul a hívo személyes imádságában és dicsoítésében. Eszközül szolgál arra, hogy szellemben titkos párbeszédet folytasson Istennel. Ezeket a nyelveket nem kell hogy bárki megértse; nincs szükség arra, hogy valaki megmagyarázza. „Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat" (1Kor 14,2). „...de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal,, (Róma 8,26). Pál azt mondja: „Mert ha a nyelvvel kö-nyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcsléién. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmmel is; éneklek a lélekkel, de éneklek az értelemmel is" (1Kor 14,14-15).
A nyelveken szólásra való önátadás a hívo személyes épülését is eredményezi. Bátorít, és szellemünket emel kedetté teszi. Pál így beszél: „Aki nyelveken szól, magát építi" (1Kor 14,4). Az apostol tehát így fejezi ki örömét: „Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni" (1Kor 14,18). Mennyi ideig fog a nyelveken szólás muködni? „...legyenek bár jövendomondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszunnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljo a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik" (1Kor 13,8-10). A kifejezés, „mikor eljo a teljesség" a görög szövegben így szerepel: „teleion". A teleion kifejezés egyes számú, semleges nemu szó, Jézus Krisztussal kapcsolatos. A Thayer-féle görög-angol lexikon a 618. oldalon így határozza meg a teleion jelentését az 1Kor 13,10 Igéjében: „A dolgok teljessége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor Krisztus visszatér a Mennybol." Pál azt mondja: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrol színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem" (1Kor 13,12). Amikor az egyház eléri a tökéletesség állapotát, és színrol színre fog állani Isten jelenlétében, többé nem lesz szükség próféciákra, nyelveken szólásra, és ismeretre. De amíg a teljesség eljo (Jézus Krisztus visszatér), addig a rész szerint való muködik. ÉS amíg jövendomondások vannak, és ismeret van, addig a nyelvek sem töröltetnek el. Pál tehát így beszélt az egyházról: „ÚGY HOGY SEMMI KEGYELMI AJÁNDÉK NÉLKÜL NEM SZUKÖLKÖDTÖK, VÁRVÁN A Ml URUNK, JÉZUS KRISZTUSNAK MEGJELENÉSÉT" (1Kor 1,7). Fogadd el az igazságot! A Pünkösdi jelenség ma a tiéd! Ha vágysz a legnagyszerubb élményre, amelyet Isten felkínált az emberiség számára, akkor biztatlak, hogy térj meg, és keresztelkedj meg vízzel a Jézus Krisztus nevében a bunök bocsánatára, és vedd a Szentlélek kereszt-séget a nyelveken szólás bizonyítékával! (ApCsel 2,4; 38; 39).

Apostolische Pfingstgemeinde (UPC)
Friedelsheimer Str. 14-20
68199 Mannheim
Germany
http://www.v-p-m.de

Worship Service:
Sunday 2.30 pm

Biblestudy:
Tuesday 7.00 pm